PRIVACY

Inleiding
AIDA bvba neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met aida@telenet.be.

Wie is AIDA bvba?
AIDA bvba is de besloten vennootschap AIDA bvba, kantoorhoudende te (2018 ) Antwerpen aan Lange Altaarstraat 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer].

Wanneer AIDA bvba jouw persoonsgegevens verwerkt, is AIDA bvba de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt AIDA bvba jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor AIDA bvba persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens AIDA bvba voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door AIDA bvba worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:          Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:          Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:          Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
AIDA bvba heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij AIDA bvba over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij AIDA bvba. Je kunt verzoeken dat AIDA bvba je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om AIDA bvba te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van AIDA bvba of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van AIDA bvba te verkrijgen. AIDA bvba zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat AIDA bvba je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door AIDA bvba
Een verzoek kan verstuurd worden naar aida@telenet.be. AIDA bvba zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat AIDA bvba een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien AIDA bvba je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat AIDA bvba verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt AIDA bvba ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van AIDA bvba worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van AIDA bvba worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop AIDA bvba je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar aida@telenet.be. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop AIDA bvba jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar aida@telenet.be. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze pagina is het laatst aangepast op 10 december 2018.